Nettleige

Kva er nettleige?

Nettleiga dekkar transport av krafta frå sentralnettet og regionalnettet som ein kallar overliggjande nett, gjennom lokalnettet i Fusa, og fram til kunden.
Kostnaden med overføring i overliggjande nett rår ikkje det lokale nettselskapet med.

NVE set kvart år inntektsramme for det enkelte nettselskap. Dette betyr at NVE bestemmer kor mykje nettselskapet har lov til å ta seg betalt av sine kundar.

Nettselskapet deler kundane opp i kundegrupper som hytter/fritidshus, bolig, mindre næring og større næring og fordeler nettleiga ut på kundegruppene.
I tillegg kjem avgifter til staten.

 

Last ned nettariff for 2019

Energileddet i nettleiga for 2019 er satt ned med opptil 4,92 øre/kWh for hushaldning- og fritidkunder

 

På jakt etter andre nett-tenester? Sjå menyen over.