Leveringsvilkår og angrerett

Privat kundar

Avtalevilkår

Generelt gjeld vilkåra i Standard Nettleieavtale utarbeida av Energi Norge og Forbrukerombudet.

Angrerett

Etter angrerettslova kan forbrukaren gå frå avtalen utan å oppgje nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opplysningane som krevst med heimel i angrerettslova kapittel 3 er mottekne på rett måte.

Melding om bruk av angreretten må sendast til tenesteytaren innan fristen, og kan gjevast på kva måte som helst. Fristen blir rekna for halden dersom meldinga er sendt før fristen går ut, og ein bør syte for at dette kan dokumenterast.

Aktuelle nettsider

Næringskundar

Avtalevilkår

Generelt gjeld vilkåra i Nettavtale for næringskundar utarbeid av Energi Norge AS.

Tilknytningsvilkår for næringskundar

Aktuelle nettsider

Gasta Design