Energiutgreiing

Korleis dekke energiforbruket i Fusa kommune i framtida?

Nettselskapa her i landet er pålagde å lage til ei Energiutgreiing for kvar kommune. Styresmaktene ynskjer på den måten å bidra til at folk, næringsliv og alle offentlege og private instansar i kommunen skal få betre kunnskap om status og moglegheiter når det gjeld alternativ dekking av energitrongen i kommunen. Tanken er at god informasjon til alle aktørar vil gje betre grunnlag for å gjere rette val.

Energiutgreiinga for Fusa kommune er tilgjengeleg på heimesidene til kommunen og nettselskapet, dvs. www.fusa.kommune.no og www.fusa-kraftlag.no.

Energiutgreiing for Fusa kommune 2010

Gasta Design